billede-1-119

Hvem er EMPACT? og hvordan er samarbejdet med sikkerhedsrådgivere?

Her finder du information om EMPACT der er en platform indenfor trusler, Cybersikkerhed og kriminelle f.eks. pædofile, sortvask og hvidvask. Enheden henhører under Interpol og har mange partnere rundt omkring i verden. EMPACT er et eksempel på hvordan myndigheder samarbejder med private sikkerhedseksperter i hele verden.

Vil du vide mere så ring gerne til ICARE SECURITY A/S telefon +45 31971111 eller send en mail på info@icare.dk

POLICE EMPACT CYBERSIKKERHED

TOP10 Cybersikkerhedsløsninger

TOP10 Cybersikkerheds rådgivere

EMPACT står for European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats. Den indfører en integreret tilgang til EU’s indre sikkerhed, der omfatter foranstaltninger, der spænder fra kontrol ved de ydre grænser, politi-, told- og retligt samarbejde til informationsstyring, innovation, uddannelse, forebyggelse og den eksterne dimension af den indre sikkerhed samt offentlig-private partnerskaber, hvor det er relevant.

EMPACT samarbejde med andre TOP10 sikkerhedsrådgivere i mange lande

Den oprindelige, reducerede EU-politikcyklus for organiseret og grov international kriminalitet/EMPACT blev gennemført mellem 2012 og 2013. Dette blev efterfulgt af to fuldt udbyggede EU-politikcyklusser mellem 2014-2017 og 2018-2021. Gennem disse forskellige faser har EMPACT udviklet sig til et EU-flagskibsinstrument for tværfagligt og multiorganisatorisk operationelt samarbejde om bekæmpelse af organiseret kriminalitet på EU-plan. Det opfordrer til en håndfast indsats for at imødegå de mest presserende kriminelle trusler, som EU står over for.

EMPACT har en klar metode til fastsættelse, gennemførelse og evaluering af prioriteter i bekæmpelsen af organiseret og grov international kriminalitet. Den har til formål at tackle de vigtigste trusler mod Den Europæiske Union på en sammenhængende, metodologisk måde ved at forbedre og styrke samarbejdet mellem de relevante tjenester i medlemsstaterne, EU-institutionerne og EU-agenturerne samt tredjepartslande og -organisationer, herunder den private sektor, hvor det er relevant.

I 2021 traf Rådet for Den Europæiske Union afgørelse om følgende:

  • Permanent fortsættelse af EU’s politikcyklus for organiseret og grov international kriminalitet:

    EMPACT 2022+ (8. marts 2021) – dette indførte også navneændringen til “EMPACT”, mens den fireårige hyppighed af dens skridt forblev uændret.
  • EU’s prioriteter for bekæmpelse af grov og organiseret kriminalitet for EMPACT 2022-2025 (26. maj 2021).

Hvad skal EMPACT lave fra år 2022-2025?

PrioritetMål(er)
Kriminelle netværk med høj risikoat identificere og optrevle kriminelle højrisikonetværk, der er aktive i EU, såsom mafialignende organisationer, etniske organisationer og familiebaserede organisationer og andre strukturerede netværk, og personer med kritiske roller i disse netværk med særlig vægt på de kriminelle netværk, der underminerer retsstatsprincippet ved at anvende korruption, dem, der begår voldshandlinger, herunder intimidering, og bruger skydevåben til at fremme deres kriminelle mål  og dem, der hvidvasker deres kriminelle udbytte gennem et parallelt underjordisk finansielt system.
CyberangrebAt ramme de kriminelle, der orkestrerer cyberangreb, navnlig dem, der tilbyder specialiserede kriminelle tjenester online.
Menneskehandelat optrevle kriminelle netværk, der er involveret i menneskehandel med henblik på alle former for udnyttelse, herunder arbejdsmæssig og seksuel udnyttelse, og med særligt fokus på dem, der udnytter mindreårige til tvungen kriminalitet; dem, der bruger eller truer med vold mod ofre og deres familier eller vildleder ofrene ved at simulere udnyttelsen for at gøre det officielt; dem, der rekrutterer og annoncerer ofre online og serviceres af mæglere, der leverer digitale tjenester.
Seksuel udnyttelse af børnAt bekæmpe misbrug af børn online og offline, herunder produktion og udbredelse af materiale, der viser misbrug af børn, samt seksuel udnyttelse af børn online.
Smugling af migranterAt bekæmpe kriminelle netværk, der er involveret i smugling af migranter, navnlig dem, der yder hjælp til irregulære migranter langs de vigtigste migrationsruter, der krydser EU’s ydre grænser, og dem, der er involveret i fremme af sekundære bevægelser og legalisering af opholdsstatus inden for EU, navnlig med fokus på dem, hvis metoder bringer menneskers liv i fare.
NarkotikahandelProduktion, handel med og distribution af cannabis, kokain og heroin – At identificere og målrette kriminelle netværk, der er involveret i engroshandel med cannabis, kokain og heroin til EU At bekæmpe de kriminelle netværk, der er involveret i dyrkning, produktion, forarbejdning og distribution af cannabis, kokain og heroin i EU. Produktion, handel med og distribution af syntetiske stoffer og nye psykoaktive stoffer – At identificere og målrette indsatsen mod de kriminelle netværk, der er involveret i produktion og global levering af syntetiske stoffer og NPS i EU.
Svig, økonomisk og finansiel kriminalitet:Onlinesvindelordninger – At målrette indsatsen mod individuelle kriminelle og kriminelle netværk, der organiserer omfattende svindelordninger online, samt svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, der har til formål at bedrage privatpersoner (herunder sårbare personer såsom ældre), virksomheder og organisationer i den offentlige sektor, navnlig dem, der genererer indtægter på flere millioner euro hvert år og bruger onlineplatforme til at øge rækkevidden af deres svindel for at ramme et stort antal ofre. Punktafgiftssvig – At ramme kriminelle netværk og individuelle kriminelle, der er involveret i omfattende afgiftssvig med særligt fokus på produktion af og/eller handel med ulovlige tobaksvarer i EU. Momssvig – At forstyrre kapaciteten hos kriminelle netværk og individuelle kriminelle iværksættere, der er involveret i svig inden for manglende handel inden for Fællesskabet (MTIC). Kriminalitet i forbindelse med intellektuel ejendomsret, forfalskning af varer og valutaer – At bekæmpe og optrevle kriminelle netværk og kriminelle individuelle iværksættere, der er involveret i IP-kriminalitet og i produktion, salg eller distribution (fysisk og online) af varemærkeforfalskede varer eller valutaer, med særligt fokus på varer, der er skadelige for forbrugernes sundhed og sikkerhed, for miljøet og for EU’s økonomi. Kriminel økonomi, hvidvaskning af penge og inddrivelse af aktiver – at bekæmpe og forstyrre kriminelle netværk og kriminelle personer, der er involveret i kriminelle finanser og hvidvaskning af penge, og lette inddrivelse af aktiver med henblik på effektivt at konfiskere den kriminelle fortjeneste, navnlig ved at støtte den automatiske iværksættelse af finansielle undersøgelser og udvikle en kultur for inddrivelse af aktiver gennem uddannelse og deling af finansielle efterretninger  ved at gå målrettet efter syndikater til hvidvaskning af penge, der tilbyder hvidvaskning af penge (herunder pengemuldyr og handelsbaseret hvidvaskning af penge), og de kriminelle netværk, der i vid udstrækning gør brug af nye betalingsmetoder til at hvidvaske udbytte fra kriminelle forhold eller hvidvaske deres udbytte fra kriminelle forhold gennem et lovligt eller parallelt finansielt undergrundssystem.
Organiseret ejendomskriminalitetAt optrevle kriminelle netværk, der er involveret i organiserede indbrud og tyverier, organiserede røverier, kriminalitet i motorkøretøjer og ulovlig handel med kulturgoder, med særligt fokus på dem, der er meget mobile og opererer i hele EU.
 MiljøkriminalitetAt optrevle kriminelle netværk, der er involveret i alle former for miljøkriminalitet, med særligt fokus på affald og ulovlig handel med vilde dyr og planter samt på kriminelle netværk og individuelle kriminelle iværksættere med mulighed for at infiltrere lovlige forretningsstrukturer på højt plan eller oprette egne virksomheder for at lette deres forbrydelser.
Ulovlig handel med skydevåbenAt ramme kriminelle netværk og individuelle kriminelle, der er involveret i ulovlig handel, distribution og brug af skydevåben.

EMPACT trin

EMPACT er et permanent og centralt EU-instrument for struktureret tværfagligt samarbejde til bekæmpelse af organiseret og grov international kriminalitet, der drives af medlemsstaterne og støttes af EU’s institutioner, organer og agenturer i overensstemmelse med deres respektive mandater. EMPACT følger en fireårig cyklus og består af fire trin, nemlig:

Trin 1: Den Europæiske Unions trusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet (EU SOCTA)

EU’s SOCTA’s rolle

Giv et fuldstændigt og grundigt billede af de kriminelle trusler, der påvirker Den Europæiske Union – for at sikre, at større kriminelle trusler håndteres med en efterretningsbaseret tilgang.

Det første skridt i politikudviklingen er baseret på EU’s trusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet (EU SOCTA). EU’s SOCTA, der er udarbejdet af Europol, identificerer en række centrale trusler baseret på en tilbundsgående analyse af de største trusler mod kriminalitet, som Den Europæiske Union står over for. På grundlag heraf fastlægger Rådet for Den Europæiske Union prioriteterne for bekæmpelse af grov og organiseret kriminalitet. SOCTA spiller en central rolle i EMPACT.

I forbindelse med udarbejdelsen af EU’s SOCTA 2021 analyserede Europol tendenser og mønstre i de aktuelle kriminalitetsdata, men det scannede også miljøet for andre faktorer, der kan forventes at påvirke begåelsen af organiseret kriminalitet i løbet af de fire år, og retshåndhævelsens evne til at stoppe dette. Denne øvelse danner grundlag for en vurdering af fremtidige trusler mod EU’s indre sikkerhed.

Den analyse, der ligger til grund for udviklingen af prioriteter, understøtter også planlægningen af operationelle aktioner.

Trin 2: EU’s kriminalitetsprioriteter og MASP

Det næste skridt omfatter fastlæggelse af politikker og beslutningstagning gennem Rådets fastlæggelse af et begrænset antal prioriteter. Desuden udvikles en generel flerårig strategisk plan (G-MASP) med fælles horisontale strategiske mål (CHSG’er) for at opnå en tværfaglig, integreret og integreret tilgang (der omfatter forebyggende såvel som repressive foranstaltninger) for effektivt at imødegå de prioriterede trusler.

Trin 3: Operationelle handlingsplaner

Det tredje trin omfatter udvikling, gennemførelse og overvågning af årlige operationelle handlingsplaner. De 15 handlingsplaner indeholder operationelle foranstaltninger til bekæmpelse af kriminalitet på de 10 områder, der svarer til Den Europæiske Unions kriminalitetsprioriteter for EMPACT 2022-2025. OAP’erne adresserer de prioriterede trusler og skal tilpasses CHSG’erne som fastsat i G-MASP. Der kan tilføjes yderligere målrettede strategiske mål til OAP’erne, der er skræddersyet til de specifikke prioriterede behov.

Hver OAP indeholder et sæt operationelle handlinger, der bidrager til målene for CHSG’er. De EMPACT-relevante aktører og partnere arbejder koordineret på at gennemføre de operationelle foranstaltninger i hver OAP.

Under gennemførelsen af de operationelle foranstaltninger i OAP’erne kommer informationsudveksling vedrørende strafferetlige efterforskninger til Europol via dets Secure Information Exchange Network Application (SIENA) til analyse. De efterretninger, der stammer fra disse undersøgelser, behandles af Europols analyseprojekter i overensstemmelse med håndteringskoderne. Dette indgår i efterretningscyklussen og kan udløse en revision af prioriteter og strategiske mål efter midtvejsevalueringen af nye, udviklende og nye trusler.

Det Stående Udvalg for Operationelt Samarbejde om Intern Sikkerhed (COSI) vedtager de årlige OAP’er og koordinerer og overvåger deres gennemførelse. COSI overvåger og bestræber sig også på at sikre, at der ydes tilstrækkelig finansiering til effektivt at støtte de foranstaltninger, der er aftalt inden for rammerne af EMPACT.

Trin 4: Uafhængig evaluering

Ved afslutningen af hver EMPACT-cyklus vil der blive foretaget en uafhængig evaluering for at vurdere gennemførelsen af EMPACT og dens resultater efterfulgt af en informeret politisk beslutning og vil tjene som vejledning for den næste EMPACT-cyklus.

billede-1-124

Den operationelle og forvaltningsmæssige ramme for EMPACT videreudvikles i EMPACT’s kommissorium som godkendt af COSI (Rådets dokument, offentligt, 9921/21, 17. juni 2021).

EMPACT resultater

Succeser, der helt eller delvist kan tilskrives EMPACT-cyklussen, er allerede set inden for hvert af de prioriterede kriminalitetsområder, og der er al mulig grund til at forvente, at denne tendens vil fortsætte.

Kilde: Michael Rasmussen, ICARE SECURITY A/S, Europol, Empact og Politiet, Artikelserie om sikkerhedsrådgivere og myndigheder
Fotokredit: Empact

Scroll to Top